Erasmus+ program je Europske Unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. U školi je oformljen Erasmus+ tim s ciljem kvalitetnog stručnog usavršavanja. Tim broji 10 članica:

Branka Smolković Cerovski

Irena Solenički

Hana Milunović

Maja Knez Vranić

Blanka Špeglić

Vlatka Prigorac

Marija Dujmović

Irena Cindrić

Ksenija Mohenski

Miliana Škurla

Slika preuzeta s https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erasmus%2B_Logo.svg#/media/File:Erasmus+_Logo.svg

Prema natječajima raspisanima za dodjelu sredstava za stručna usavršavanja, napisani su i prijavljeni projekt “Učimo putujući svijetom” i “Poboljšaj, uključi, internacionaliziraj se“. Oba projekta su prihvaćena te su nam odobrena sredstva za njihovo provođenje.

Sažetak projekta “Učimo putujući svijetom”:

Osnovna škola Vladimir Nazor Pisarovina smještena je u Zagrebačkoj županiji, udaljena oko 30 km od Zagreba.
Zamijetili smo da mali broj učenika nastavlja visokoškolsko obrazovanje, stoga se mi učitelji trebamo obrazovati i usavršavati kako bismo nastavu učinili dinamičnijom i aktivnijom. Škola je nedavno opremljena tehnologijom za korištenje u učionicom (tabletima, pametnim pločama, kompjuterima i projektorima u svim učionicama i bežičnom internetskom  mrežom). Važno je napomenuti da naša škola ima 38 učenika s teškoćama u razvoju te učenike s teškoćama koje su uvjetovane odgojnim, socijalnim, kulturalnim i ekonomskim čimbenicima. Također smo primijetili  dugogodišnjim provođenjem sociometrijskog ispitivanja i radom Tima za kvalitetu kako učenici s teškoćama nisu prihvaćeni od strane vršnjaka, ne uključuju se u izvanškolske aktivnosti i često ne odlaze na terensku nastavu zbog osjećaja socijalne isključenosti. Svaka od prepoznatih potreba i ciljevi mobilnosti koji iz njih proizlaze , olakšat će nam suočavanje sa svakodnevnim izazovima poučavanja. U Hrvatskoj ne postoje adekvatna stručna usavršavanja na nacionalnoj razini, a učiteljeve digitalne kompetencije su nedostatne za korištenje dostupnom tehnologijom. Pretražujući portal School Education Gateway pronašli smo adekvatne načine usavršavanja na tečajevima diljem Europe. Osam djelatnica škole odabralo je mobilnosti prema svojim potrebama i interesima. 
Učiteljica razredne nastave pohađat će tečaj Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools na kojem će unaprijediti svoje digitalne kompetencije kroz različite web alate i programe. Osnažit će upotrebu informacijsko komunikacijskih tehnologija, uključivanjem tableta i pametnih telefona te relevantnih inovacija. Stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica će tečajem Tablets in Education steći znanje i vještine za korištenje novih tehnologija, aplikacija i internetskih alata. Individualizirat će učenje pomoću tableta uvažavajući potrebe, mogućnosti i jake strane učenika s teškoćama u razvoju, kako u školi tako i za nastavu u kući učenice s većim motoričkim teškoćama. Školska knjižničarka će se pohađanjem tečaja ICT in learning osposobiti za kontroliranje i upravljanje digitalnim  edukativnim sadržajima. Naučit će učinkovito koristiti edukativne platforme za samostalno izrađivanje vlastitih digitalnih sadržaja. Učiteljica engleskog jezika će nakon strukturiranog tečaja Flipped classroom and gamification koristiti suvremeni pristup učenja i podučavanja, oblik kombiniranog učenja u kojem učenici koriste nastavne sadržaje on line, gledajuću video predavanja kod kuće. Ravnateljica i učiteljica razredne nastave ojačat će informacijsko – komunikacijske vještine na tečaju Najbolji društveni mediji i mrežna rješenja. Koristit će društvene mreže u kolektivu i razredu, upravljati skupinama, komunicirati kroz digitalne medije, što će unaprijediti komunikaciju među svim dionicima škole, a time i upravljanje školom. Učiteljica razredne nastave će kroz mobilnost Conflict  Management, emotional intelligence and Bullying Preventional ovladati alatima poput vršnjačke medijacije, kruga, aktivnog slušanja i preoblikovanja, stvoriti okruženje koje sukob prihvaća kao potencijalnu priliku za rast. Upoznat će ostale vještine emocionalne i socijalne inteligencije te načine kako je poboljšati i njegovati u sebi i drugima. Učiteljica razredne nastave pohađanjem tečaja Soft skills for strong teachers poboljšat će verbalnu i neverbalnu komunikaciju i aktivno slušanje, naučit će kako biti dobar voditelj svog razreda, kako bolje raditi u timu, te razviti vještine za sprečavanje i nošenje s konfliktom u razredu i radnom mjestu. Upoznat će metode za izbjegavanje stresa i nošenja s istim, te metode relaksacije.
Svaki učitelj će nakon mobilnosti organizirati radionice, prezentacije te primjere dobre prakse u školi, lokalnoj zajednici, na radionicama s roditeljima i zainteresiranim školama na našem području. Nove kompetencije korist ćemo u radu s učenicima kroz aktivnosti koje će biti usko vezane uz područje mobilnosti. Priključit ćemo se nacionalnim konferencijama na kojima ćemo prezentirati svoj rad i iskustvo, kao što su Carnetova konferencija za korisnike i Hrvatski pedagoškoknjiževni zbor. Primjere dobre prakse prikazat ćemo na Županijskim stručnim i stručnim usavršavanjima pri Agenciji za odgoj i obrazovanje uz dogovor sa savjetnicima. Novostečena znanja i iskustvo iz prakse prikazat ćemo u medijima koji prate školstvo ( Školske novine) te u lokalnim medijima TV Mreža i Trend TV.

Sažetak projekta “Poboljšaj, uključi, internacionaliziraj se“:

OŠ “Vladimir Nazor“ pohađa 273 učenika, dio učenika ima TUR. Uočili smo kako se navedeni učenici ne uključuju u INA-i te su često neprihvaćeni od vršnjaka. Škola osim osnovnog obrazovanja pruža i izborne predmete: informatiku, 3 strana jezika i program produženog boravka. Sudjelujemo u međunarodnim projektima i od 2020. g u Erasmus+ projektu unutar kojeg se provode 3 INA-e. Svoje učenike želimo uključiti u uporabu IKT alata, poticati ih za učenje sadržaja pomoću novih tehnologija, metoda i pristupa. Želimo se ohrabriti u primjeni izazovnijih aktivnosti za angažiranje učenika na kreativnije razmišljanje i inovativna rješenja, ojačati učitelje u suvremenim pristupima poučavanja, razvijajući kod učenika nediskriminirajuće vrijednosti, poboljšati komunikaciju među učiteljima, učenicima, roditeljima zbog uspostave ravnoteže i sprječavanja stresa na radnom mjestu. Sve ove kompetencije želimo steći na europskim tečajevima jer takve vrste usavršavanja nema na nacionalnoj razini.

Prirodno okruženje škole pruža mogućnost ostvarivanja novih kreativnih i inovativnih rješenja za 21. stoljeće. U obrazovnom kontekstu želimo poticati pozitivne stavove, toleranciju, empatiju, razvoj kompetencija i znanja učitelja za aktivno uključivanje učenika u školsku sredinu i zajednicu. Našu školu također pohađaju učenici s TUR integrirani u redovite razrede. Inkluzija se temelji na ideji da su svi učenici sposobni učiti, pridonijeti i uključiti se u aktivnosti, svima treba pružiti mogućnost učenja i uspjeha u školi/životu, s obzirom na emocionalno, fizičko i socijalno stanje uzrokovano novonastalom situacijom pandemije i potresa. Za pružanje podrške usredotočit ćemo se na vizualne strategije učenja koje nude drugačiji način rada s informacijama, ali i kroz vježbe opuštanja i meditiranja. Uz pomoć IKT želimo poboljšati nastavne strategije kako bismo u svom radu bili usmjereni na učenika koji će u središtu poučavanja, koristeći i tehnologiju, aktivno usvajati nova znanja.

Nakon provedenih mobilnosti, stečena znanja ćemo primijeniti na nastavi, INA-ma, na radionicama među učenicima, učiteljima i roditeljima. Koristit ćemo digitalne alate kako bismo međusobno surađivali u virtualnom okruženju, razmjenjivali ideje, zadatke i radili na zajedničkim online projektima, kao i pripremali učitelje za međunarodne projekte.

Učenike s TUR-om će se osposobljavati za samostalnije učenje korištenjem vizualnih metoda u učenju i izradom mentalnih mapa. Usavršavat ćemo vještine čitanja s razumijevanjem i prezentacijske vještine korištenjem novih pristupa u poučavanju i kreativnim i vizualnim izražavanjem i metodama rješavanja problema uz uporabu IKT. Promovirat ćemo vježbe uspostave ravnoteže u životu, zadovoljstvo između poslovnog i privatnog života kako bi se spriječio stres na radnom mjestu. Pomoću crtanja fraktala, meditacijom, jogom, vježbama opuštanja, te u aktivnostima brige za okoliš poticat ćemo učenike na osmišljavanje inovativnih rješenja u sklopu INA-i.

Nakon projekta bit ćemo vještiji i sigurniji u korištenju IKT alata i primjeni novih metoda poučavanja smještanjem učenika u središte obrazovnog procesa. Učenici će biti aktivniji, samostalniji i motiviraniji za rad i učenje te sigurniji u sebe. Neće rano napuštati školovanje. Učenici će na inovativan i kreativan način razmišljati i dolaziti do rješenja problema, izbjegavajući ona šablonizirana. Koristit će vizualne alate bilježenja i skiciranja te tehnike umnih mapa. Vještina govora, slušanja i pisanja učenika na stranom jeziku bit će bolja i sigurnija te će omogućiti uključivanje u međunarodne projekte povezivanja sa drugim školama. Učenici i učitelji naučit će teške trenutke izbalansirati antistresnim metodama, meditacijom i jogom, znat će postaviti granicu između poslovnog i privatnog života te Postići ravnotežu, zadovoljstvo i učinkovitost u svakodnevnim zadatcima.