TEKST NATJEČAJA 2022 kuharica

 

Poziv za testiranje i obavijest o područjima provjere, vremenu i mjestu održavanja testiranja – listopad 2022 (HJ, POV)

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE „VLADIMIR NAZOR“, PISAROVINA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OŠ „VLADIMIR NAZOR“

PISAROVINA

Pisarovina 21. rujna 2022. godine

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE „VLADIMIR NAZOR“

 

     Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „Vladimir Nazor“ , Pisarovina objavljen je u Narodnim novinama broj 109/22, dana 21. rujna 2022. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Pisarovina dana 21. rujna 2022. godine

   Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole, a teče od 21. rujna – 29. rujna 2022. godine.

 U privitku se nalaze:

 • Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Pisarovina
 • Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice

Odluka školskog odbora o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja-ice 16. 9.22.

Natječaj za imenovanje ravnatelja

 

TEKST NATJEČAJA 2022 rujan

ARHIVA

Natječaj za zapošljavanje PUN-SKP 2022-2023

TEKST NATJEČAJA 2022 domar

TEKST NATJEČAJA 2022 informatika

TEKST NATJEČAJA 2021 rujan

Pomoćnici u nastavi -Obavijest o terminu selekcije i kandidatima koji mogu pristupiti selekciji novi natječaj

Natječaj za zapošljavanje PUN 2021-2022 novi

Natječaj za zapošljavanje PUN 2021-2022

TEKST NATJEČAJA 2021 POVIJEST

TEKST NATJEČAJA 2021 veljača

TEKST NATJEČAJA RAZREDNA NASTAVA 2020 listopad

TEKST NATJEČAJA 2020 listopad

Natječaj za zapošljavanje PUN 2020-2021

Poziv na testiranje – natjecaj 10.12.

Tekst natječaja 4

Tekst natječaja

Natječaj za zapošljavanje PUN 2019-2020 OŠ Vladimir Nazor Pisarovina

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA DOMARA

Tekst natječaja domar lipanj

Tekst natječaja – Nastava u kući

Obavijest o natječaju

https://osvnazor-pisarovina.hr/wp-content/uploads/2018/10/TEKST-NATJEČAJA-NASTAVA-U-KUĆI-I-PRODUŽENI-BORAVAK.doc

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020,  Osnovna Škola „Vladimir Nazor“ Pisarovina  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:      2 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

2 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno

1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sati tjedno za   rad u PŠ Donja Kupčina

Mjesto rada: Pisarovina, Zagrebačka 12

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018/2019

Prijevoz: u cijelosti

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju – naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 1. kolovoza 2018. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Pisarovina, Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  099 6396518, 091 6291010

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 86. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Školski odbor, Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Pisarovina raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

UVJETI:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

– sveučilišni diplomski studij ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– specijalistički diplomski stručni studij

2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila  stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu

-dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

-dokaz o stažu osiguranja (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)

-potvrda o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti poslova i

trajanju radnog odnosa)

-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa

iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se

kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi. (odluke o imenovanju).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno  na adresu : Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Objavljeno 9.10.2017. godine

***************

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice njemačkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17. ) Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 10451 Pisarovina, Zagrebačka 12, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta učitelj/ica njemačkog jezika

– 1 izvršitelj/ca

– nepuno radno vrijeme  od 8 sati tjedno

– na određeno vrijeme

– za rad u PŠ Donja Kupčina i PŠ Bratina

Uvjeti: U skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju :

– životopis,

– domovnica,

– diploma (dokaz o stupnju  i vrsti  stručne  spreme),

– potvrda o nekažnjavanju – uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke  za zapošljavanje u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci

– ispis staža s HZMO).

Uz  prijavu  je  dovoljno dostaviti preslike dokumenata nije potrebno slati  originale ili ovjerene preslike.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina, s naznakom “ za natječaj “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Ravnatelj:

Božidar Ruševljan

Natječaj objavljen 12.10.2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Pisarovina.

Rok za podnošenje prijava je do 20.10.2017. godine

***************

Natječaj – pomoćnici u nastavi za šk. god. 2017./18.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020, Osnovna škola „Vladimir  Nazor“ objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

2 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 25 sati tjedno

1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno

1 pomoćnika u nastavi puno radno vrijeme:

20 sati za mjesto rada Područna  škola Donja Kupčina i 20 sati za mjesto rada Matična škola Pisarovina)

Mjesto rada: Pisarovina, Zagrebačka 12

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018

Prijevoz: u cijelosti

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju – naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 4. kolovoza 2017. godine

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola „Vladimir Nazor“,  Zagrebačka 12, 10451 Pisarovina s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  091 6291 681, 099 6699 689, 091 6291 010

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-04/17-01/01

URBROJ:238/21-41-17-01

Pisarovina, 4. kolovoza 2017. godine