Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu. Opći akti primjenjuju se dana njihova stupanja  na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.

Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

Na izvid odredbi općeg akta ili kraću uporabu općeg akta primjenjuje se članak 199. Statuta Škole.

Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i radnika, donose kolegijalna tijela i ravnatelj.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje Školski odbor.

Odluka o etičkom kodeksu

Odluka o kućnom redu

Poslovnik o radu školskih sportskih društava

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti

Pravilnik i Poseban popis-Pisarovina-5