Objavljivanje informacija

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati razne informacije iz djelokruga rada škole. To su: zakoni i ostale propise koji se odnose na naše područje rada, opće akte i odluke koje donosimo, financijska izvješća, informacije o javnim uslugama, podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument, informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka, informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica, zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti, obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Na poveznicama pogledajte navedene dokumente.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ 27/1057/11101/13)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ 76/9329/9747/9935/08)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/1385/15)

Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 1089/96)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 106/12 – pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10 i 143/12)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/1415/14)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ 39/17),

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 128/17),

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 112/10)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 34/91)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/15)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ 132/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/14)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/1481/15)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ 89/95148/9920/05)

Udžbenički standard („Narodne novine“ 65/13)

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu