Objavljivanje informacija

Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati razne informacije iz djelokruga rada škole. To su: zakoni i ostale propise koji se odnose na naše područje rada, opće akte i odluke koje donosimo, financijska izvješća, informacije o javnim uslugama, podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument, informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka, informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica, zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti, obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Stoga smo vam na podstranicama naše mrežne stranice pripremili navedene dokumente.