Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

  • u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda
  • u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
  • u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
  • u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje
  • u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
  • u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad
  • u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
  • obavlja druge poslove prema odredbama statuta i drugih općih akata Škole.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj godini 2021./2022.  izabrani su na prvom roditeljskom sastanku.